תנאי שימוש


האתר מוקד הנפט והסולר הנו אתר "תדמית" ואינו משמש כאתר מסחר כל המוצג באתר בכפוף להחלטת ותנאי החברה בביצוע ההזמנה בפועל .

בכל מקרה של שגיאה / שוני בין הפרסום באתר לתנאי החברה בשל עדכון לקוי/מאוחר באג במערכת האתר של מחיר / שרות הניתנים ע"י החברה , יגברו תנאי החברה הנמסרים ע"י מי מנציגיה .

בעצם כניסתך לאתר אתה מוותר על כל טענה/תביעה כנגד החברה על פגיעה בפרטיותך מצד כזה או אחר  , טעות בפרסום הטעיה  במחיר / שרות  וכו' .