פרטיות


האתר מוקד הנפט והסולר הנו אתר "תדמית" ואינו משמש כאתר מסחר , החברה אינה עושה שימוש במידע לצורך צד ג' , ואינה אחראית לכל ניסיון גנבת מידע .

כחלק מהגנת הלקוח והגברת שמירת הסודיות אין באתר אפשרות לתשלום , כמו כן האתר מאובטח כמקובל .

בעצם כניסתך לאתר אתה מוותר על כל טענה תביעה כנגד החברה על פגיעה בפרטיותך מצד כזה או אחר .