פרטיות


האתר מוקד הנפט והסולר הנו אתר "תדמית" ואינו משמש כאתר מסחר , החברה אינה עושה שימוש במידע לצורך צד ג' , ואינה אחראית לכל ניסיון גנבת מידע .

כחלק מהגנת הלקוח והגברת שמירת הסודיות אין באתר אפשרות לתשלום , כמו כן האתר מאובטח כמקובל , בעצם כניסתך לאתר אתה מוותר על כל טענה תביעה כנגד החברה על פגיעה בפרטיותך מצד כל גורם כזה או אחר , באם בוצע  , אנו עושים את מרב המאמצים כמקובל לאבטחת האתר .